TAC Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ 

Giriş
Bu İç Yönetmelik (Yönetmelik olarak anılacaktır) Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği tüzüğünü 22.  Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olup, Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını içerir. Yönetmeliğin amacı, kurumsal sorumluluk gerekliliklerini sağlamaya yönelik şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir yönetim anlayışla Derneği idare ve temsil ederken Yönetim Kurulu tarafından izlenecek faaliyet esaslarının belirlenmesidir.

Bu yönetmelikteki, çoğul tanımlar, tekil anlamı ya da tekil tanımlar çoğul anlamı da içerir. Büyük ya da küçük harf arasında anlam farkı yoktur. Madde Başlıkları metinden bağımsız yorumlanamaz. Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu tarafından her zaman değiştirilebilir.

Tanımlar
Dernek: Merkezi Tarsus’ta bulunan Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği’ni
Tüzük    : Dernek Genel Kurulları tarafından usulünce kabul edilip, mevzuat gereği yürürlüğe giren ve yine aynı usulle değiştirilmesi mümkün olan Dernek bağlayıcı metnini,
Genel Kurul: Dernek Tüzüğü gereği, sonu tek rakam ile biten her iki yılda bir Mart ayında olağan ya da tüzükte belirtilen usullerle olağanüstü toplanan en üst karar organını,
Yönetim Kurulu ya da Yönetim : Derneğin Genel Kurullarında seçilen, Dernek Yönetim Kurulu’nu
Başkan  : Yönetim tarafından, Genel Kurul’u takiben yapılacak ilk toplantıda bu görev için seçilecek Yönetim Kurulu üyesini.
Dernek Organları: Derneğin,  Genel Kurul ve Yönetim dışındaki organlarını
Dernek Üyesi    : Dernek tüzüğünde yazan her türlü üyelik statüsü ile Derneğe üyeliğine karar verilmiş gerçek ya da tüzel kişileri
Yönetim Kurulu Kararı: Yönetim Kurulunun yeter çoğunlukla toplanarak, almış olduğu, birbirini izleyen sayılarla numaralandırılan kararlar dizisidir.
Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararlarının el yazısı ya da bilgisayar ortamında geçirildiği, yetkili kişilerce düzenlenip saklanan, Derneğ’in kanuni defterlerinden biridir.

Madde 1- YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA BİÇİMİ, KARAR ALMA, YETKİ VE GÖREV PAYLAŞIMI

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçimini takiben bir kurul halinde çalışır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi bireysel karar alıp uygulayamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçimini takip eden ve en geç 1(bir) hafta içinde yapılacak ilk toplantıda arasında görev bölümü yapar ve üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir Yazman üye belirler.

Yönetim Kurulu, kendi arasında ayrıca bir işbölümü yapar, Derneğin projeleri ile ilgili olarak üyelerinden uygun gördüğüne yetki ve sorumluluk verebilir.

Yönetim Kurulu gerek Derneğin diğer resmi organları ve gerekse de kendisine bağlı çalışacak Çalışma Grupları ile uyumlu bir çalışma yöntemi takip eder. Çalışma Grupları, kendi alanları ile ilgili yazılı rapor ve hedef gerçekleştirmelerini, toplantıda görüşülmek üzere Yönetim Kurulu adına Başkan’a sunarlar.

Yönetim Kurulu en az ayda 1( bir) kez olmak üzere ve gerek gördüğü zaman aralığında, Başkan’ın ya da en az 3(üç) üyenin çağrısı ile toplantıya davet edilir; üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunanların çoğunluğu ile alır. Toplantı öncesi çağrıyı yapan toplantı gündemini belirler ve bu gündem üyelere ayrı ayrı bildirilir.

Dernek resmi organlarından ya da Dernek üyelerinden toplantıya gözlemci ve dinleyici olarak katılmak isteyenler olursa, Yönetim Kurulu kararı ile bunlar toplantıya alınıp alanın uygun bir yerinde bulunmaları sağlanabilir.

Toplantı ’ya fiziksel olarak katılamayan üyeler için iletişim teknolojileri kullanılarak, mümkün olan en geniş katılım sağlanır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ,O’nun yokluğunda Başkan Yardımcısı, her ikisi de yoksa o toplantıda Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenecek bir Üye tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu toplantılarında Başkan(ya da yokluğunda toplantıyı yöneten üye), faydalı tartışmalara yeteri kadar zaman ayırır, gereksiz ve konu dışı tartışmalara mani olur. Söz Başkan’dan(ya da yokluğunda toplantıyı yöneten üyeden) alınır, gündem dışına çıkılmaz.

Gündeme göre görüşülmekte olan konuyla ilgili, o gündem maddesi görev alanına giren Yönetim Kurulu üyesine önce söz verilir, varsa yazılı raporu okunur. Gerek görülürse, ilgili alanlarda uzmanların görüşlerine başvurulur. Ardından Yönetim Kurulu üyeleri arasında görüşme yapılarak, karara varılır.

Yönetim Kurulu’nda Başkan dahil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınmaz, kabul veya ret oyu verilir. Karara ret oyu veren üye bunu toplantı tutanağında gerekçesi ile belirtir ve altını imzalar. Bir kararın reddi halinde, konu Başkan’ın veya en az 3 (üç) yönetim kurulu üyesinin   gerek görmesi halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında tekrar değerlendirilir. Tekrar red oyu çıkması halinde, o konuda o çalışma yılı içinde artık görüşme yapılmaz.

Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması halinde konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa konuya ilişkin karar redyönünde alınmış sayılır.

Alınan kararlar, Yazman Üye tarafından Karar Defteri’ne kaydedilir, katılanlarca imzalanır ve muhafaza edilir. Toplantılar sonucu alınan kararların özeti, Dernek web sayfasından paylasilir.

Kamu düzenine, ahlaka veya yasaların emredici hükümlerine aykırı olarak alınan Yönetim Kurulu kararları geçersizdir. Ayrıca, toplantı ve karar çoğunluğuna uyulmaksızın alınan kararlar da hukuken geçersizdir.

Madde 2- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Dernek yönetiminde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, Mevzuat ve Dernek Tüzüğü gereği, Genel Kurul’dan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir.

Yönetim Kurulu Dernek’in faaliyetlerini ve Şubeleri ile temsilciliklerini ilgilendiren her türlü politikaları belirleme, yönlendirme ve kontrol yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu görevini bu Yönetmelik esasları dahilinde yapar. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine katkıda bulunmak için, Yönetim Kurulu tarafından her zaman çalışma grupları veya proje ekipleri kurulabilir. Bu çalışma grupları ve proje ekipleri kendi konularıyla ilgili çalışmalar yapar.
 
Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere haizdir.
a. Dernek’i  yönetmek ve temsil etmek , bu kapsamda Dernek’in Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, günlük işleri kapsamında her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak ya da sona erdirmek, her nevi bankacılık işlemlerini ifa etmek, personel istihdam etmek ya da istihdamı sonlandırmak, Dernek kaynaklarını Dernek amaçları içinde kullanmak,
b. Genel olarak mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu’na ait kılınan ve/veya Tüzük’te belirtilen yetkileri kullanmak ve Tüzük ya da Genel Kurul’ca verilen yetkilerin gereğini yerine getirmek, kararları yürütmek,
c. Genel Kurulu Tüzük  ve ilgili mevzuat hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,toplantı sonuçlarını ilgili idari makamlara bildirmek, yıllık beyanname ve mevzuat gereği hazırlanması gereken diğer bildirimleri ilgili idari makamlara bildirmek,
ç. Tüzük’te öngörülen her nev’i değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak, gerekirse yeni tüzük çalışması yapmak ve Genel Kurul’a teklif etmek.
d. Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, bütçe ,mali belgeler, gelir-gider vb. belgeler ile  hesapları düzenlemek, dışarıdan mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik ve/veya denetim hizmeti almak,
e.  Dernek’in yönetimiyle ilgili iç yönetmeliklerin ve politika belgelerinin  hazırlanmasını sağlamak,
f.Dernek üyelerinin kaydını tutmak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konusunda gerekli gördüğü işlemleri yürütmek ve kararları almak
g.Dernek adına, görevlendirdiği Sayman Yönetim Kurulu üyesi aracılığı ile aidat toplamak, bağış kabul etmek, Dernek’e yapılan her nevi yasal ödemeyi tahsil etmek,
h.Her Genel Kurul öncesi, Genel Kurul’a katılma hakkı olan asil üyelerin tespitini yaparak, Olağan Genel Kurul toplantıları öncesi Genel Kurul’dan en az 60(altmış) gün önce, olağanüstü genel kurul toplantılarında ise en geç toplantı çağrısını yaptığı günü takiben 7(yedi) gün içinde, Dernek web sayfası ve diğer iletişim mecralarında duyurmak .
ı. Dernek tarafından yürütülen burs, yardım, destek, işbirliği vb. amaçlı her türlü projeyi yönetmek,
i. Dernek’in amacı  ile ilgili her türlü faaliyetin nev’i, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
j. Dernek Çalışma Grupları kurmak, kaldırmak, bunların görevlerini belirlemek ya da değiştirmek
k. Dernek’in taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları, hesapları üzerinde, satış, rehin ve ipotek tesis etmek için Genel Kurul’a ayrıntılı teklif sunmak ve Genel Kurul’dan yetki alması halinde gereğini yapmak.
l. Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek hukuki ve finansal ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,
m. Dernek adına dava açmak, avukat tutmak, vekaletname vermek, sulh olmak, ibra etmek, arabulucu ya da hakem tayin etmek,
n. Dernek’in menkul değerlerinin alımı, satımı,  fonlarının değerlendirilmesi ve diğer tasarrufi işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek ve bunları gerçekleştirmek
o. Dernek Şube ve Temsilciliklerinin kurulmasına karar vermek, kurucularını görevlendirmek, temsilcileri atamak, kurulmuş olanların gerek görürse kapatılmasına karar vermek, Dernek Şube ve temsilcilikleri ile yılda en az 4 kez olmak üzere koordinasyon toplantısı düzenlemek.
ö. Önceki çalışma dönemi yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve  kendi görev dönemi sonunda gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek. 

Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve yetkilere dair uygulama Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ilgili üyeler tarafından yerine getirilir ve bu uygulamalar aylık toplantılarda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Kararlar en kısa süre içinde uygulanır, kararların uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından yakından izlenir.
 
Madde 3- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİNİ İFADA DİKKATE ALINACAK ANA İLKELER
Yönetim Kurulunun görevlerini ifada dikkate alınacak ana ilkeler şunladır.
a. Yönetim Kurulu üyeliği bir makam olmayıp, Dernek üyeleri adına ve Dernek yararına yürütülen bir görevdir. Üyeler bu sorumluluk ve bilinçle çalışır, aralarında Dernek tüzüğünde adı geçen okulların mezunu veya en az bir yıl süreyle eğitim görmüş olmanın getirdiği sorumluluk, saygı ve sevgiyi yitirmeden görevlerini ifa ederler.
b.Yönetim Kurulu Dernek’in yararına çalışır, korur ve bunun devamını sağlar .
c. Yönetim Kurulu, Dernek’in temel düzenini dikkatle inceleyerek, aksayan yönlerini belirler ve düzeltilmesini veya yeniden yapılandırılmasını sağlar.
ç. Yönetim Kurulu, Dernek’i yönetirken, adil, şeffaf ve hesap verebilen bir çalışma tarzı belirler.
d. Yönetim Kurulu, Dernek’in doğal ve asil üyeleri ile onur üyelerinden oluşan paydaşlarını, ayrıca Tarsus Amerikan Koleji ile Özel SEV Tarsus İlköğretim Okulu, yine bunların sahibi olan Sağlık ve Eğitim Vakfı ile genel olarak camiası için faaliyet yürüten kurumlarla uyumlu bir çalışma yürütür, ortak yararları gözetir.
e. Yönetim Kurulu, karara bağladığı ve uygulamaya koyduğu  iş programlarının ve Projelerin dönemsel hedeflerini belirler, sonuçları izler, sapma varsa nedenlerini araştırır, gereken önlemlerin alınmasını sağlar, yapılan işlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygunluğunu kontrol eder.
f.  Dernek’in Merkez, Şube ve temsilcilikleri ile bir bütün olarak çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar ve kararları alarak, uygular.
g. Savurganlığı önler, Dernek kaynaklarını verimli biçimde kullanır, personel çalışmalarında düzeni ve iletişimi sağlar. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ad altında huzur hakkı vb. bir ödeme yapılmaz
h. Dernek Projelerini uygularken, başlangıçta belirlenen amaçlara bağlı kalır; bunları korur ve geliştirir. Proje amaçlarında değişiklik gerekmesi halinde, kendi yetkisi içindekiler için gerekli kararları kendi içinde alır, Genel Kurul yetkisi içinde olanlar için Genel Kurul’un onayına başvurur.
j. Dernek’in durumu hakkında yanlış anlaşılmalara neden olacak veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan ya da Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, şahsen Dernek aleyhine borç yaratacak uygulamalar içine giren ,Yönetim Kurulu üyesi verdiği zarardan şahsen sorumlu olur .
k. Bu Yönetmelikte belirtilen ana ilkelere uymayan Yönetim Kurulu üyeleri, öncelikle kendi durumlarını değerlendirerek, görevden ya da Yönetim Kurulu üyeliğinden affını isteyebilir veya
Yönetim Kurulu, bu üyenin yetki ve görevlerini geri alabilir.
 
Madde 4- YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurul tarafından seçimle, aynı gün başlar. Bir sonraki Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşana kadar ya da yerine yöntemince yenisi seçilene kadar devam eder. (hangisi önce gerçekleşirise) Yönetim Kurulu üyeliği ölüm, yönetim kurulu üyeliğine engel bir yargı kararı ya da idari düzenlemenin ilgili üye için tesis edilip Dernek’e tebliğ edilmesi, istifa, görevi devam ettiremeyecek ağırlıkta bir sağlık sorununun, tıbbi bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirilmesi veya Genel Kurul kararı ile sona erebilir.

Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyeliğin boşalması halinde, yedek üyelerden sırada olanı göreve davet edilir ve görev ya da işbölümü dağılımı da yapılacak ilk toplantıda yeniden düzenlenir.

Yönetim Kurulu’ndan kendi İsteği ile ayrılan üyenin yerine yedek üyelikten atama yapılıncaya ya da GenelKurul’da yeni seçim yapılana kada rüyelik yetki ve sorumlulukları devameder.

Madde 5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DİĞER HÜKÜMLER
a-Yönetim Kurulu Üyeleri ,Genel Kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları adına bizzat veya dolaylı olarak Dernek’le, Dernek çalışma konularına giren hususlarda karşılıklı bir akçeli işlem ve ticari muameleveya menfaat çatışmasına konu olabilecek herhangi diğer bir işlem yapmamakla yükümlüdürler .Derneğe, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılacak karşılıksız bağış, burs fonlarına katkı veya  karşılıksız diğer aynı ya da nakdi destekler bundan istisnadır.
b- Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek tarafından verilen , burslarla ilgili kendileri ya da birinci derece yakınları için yapılacak Yönetim Kurulu ve/veya Çalışma Grubu toplantılarına katılamaz, oy veremez, toplantı öncesi ve sonrası bu konuda görüş bildiremez.
c- Yönetim Kurulu üyeleri, ancak kendi görüşlerini açıklayabilirlerse de, Dernek adına açıklama yapmak yetkisi Başkan veya  Yönetim Kurulu’nun görev vereceği görevli Yönetim Kurulu üyesine aittir.
d- Yönetim Kurulu üyeleri, kendisi ile Dernek arasında bir hukuki ihtilafın doğması ve bu hususun yargıya intikal etmesi halinde, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmayı ve Yönetim Kurulu’nun  bu nedenle Dernek yararını koruyacak tüm tedbirleri almasını kabul eder.
e- Yönetim Kurulu, mali tablolar ile ilgili gerekli bildirim ve duyuruları Dernek iletişim araçlarında yayınlamakla ve bu suretle Dernek üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

Madde 6- DİĞER HÜKÜMLER
Bu Yönetmelik, Dernek’in  13/07/ 2019 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik’te açıkça yazmayan hususlarda Dernek Tüzüğü ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı geçerli olup, Bu Yönetmelik’in Tüzük ya da Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile çelişen hükümlerinin olması halinde, anılan mevzuat ve Tüzük hükümleri uygulanır.
Bu Yönetmelik gereksinim doğması halinde, Yönetim Kurulu tarafından her zaman değiştirilebilir ya da yürürlükten kaldırılabilir.

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ ONUR KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ

Giriş
Bu İç Yönetmelik Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği tüzüğünün 25-B. Maddesi gereğince, Onur Kurulu tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından 13/07/2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulmuş olup, Onur Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını içerir.

Bu yönetmelikteki, çoğul tanımlar, tekil anlamı ya da tekil tanımlar çoğul anlamı da içerir. Büyük ya da küçük harf arasında anlam farkı yoktur. Madde Başlıkları metinden bağımsız yorumlanamaz. Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu tarafından her zaman değiştirilebilir.

Tanımlar
Dernek: Merkezi Tarsus’ta bulunan Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği’ni
Tüzük    : Dernek Genel Kurulları tarafından usulünce kabul edilip, mevzuat gereği yürürlüğe giren ve yine aynı usulle değiştirilmesi mümkün olan Dernek bağlayıcı metnini,
Genel Kurul: Dernek Tüzüğü gereği, sonu tek rakam ile biten her iki yılda bir Mart ayında olağan ya da tüzükte belirtilen usullerle olağanüstü toplanan en üst karar organını,
Yönetim ya da Yönetim Kurulu: Derneğin Genel Kurullarında seçilen, Dernek Yönetim Kurulu’nu
Onur Kurulu: Derneğin Genel Kurullarında Tüzüğün 25.Maddesi gereğince seçilen Kurul’u
Başkan  : Onur Kurulu  tarafından, Genel Kurul’u takiben yapılacak ilk toplantıda bu görev için seçilecek Onur Kurulu üyesini.
Sözcü    : Onur Kurulu tarafından, Genel Kurul’u takiben yapılacak ilk toplantıda bu görev için seçilecek Onur Kurulu üyesini.
Dernek Üyesi    : Dernek tüzüğünde yazan her türlü üyelik statüsü ile Derneğe üyeliğine karar verilmiş gerçek ya da tüzel kişileri
Onur Kurulu Kararı: Onur Kurulunun yeter çoğunlukla toplanarak, almış olduğu, birbirini izleyen sayılarla numaralandırılan kararlar dizisidir.
Onur Kurulu Karar Defteri: Onur Kurulu kararlarının el yazısı ya da bilgisayar ortamında geçirildiği, yetkili kişilerce düzenlenip saklanan defteri.

Madde 1- ONURKURULU’NUN AMACI ve NİTELİĞİ

Onur Kurulu, Dernek Tüzüğünde kendisine verilen görevleri ifa eder.
Onur Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere dernek asil üyeleri arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Bu kurula asillerden sonra aldıkları oy sırasına göre beş yedek üye seçilir. Onur kurulu asil üyeleri seçilmelerini takip eden 5 gün içinde kendi aralarında bir başkan ve bir sözcü seçerler.
Onur Kurulu’nda görev yapmak için seçilen üyeler, Dernek Yönetim ya da Denetim Kurullarında aynı dönemde görev yapamaz.
Onur Kurulu’nun mali veya hukuki sorumluluğu, tasarrufi işlemde bulunma yetkisi ve harcama yetkisi yoktur.

Madde 2- ONUR KURULU’NUN ÇALIŞMASI USULLERİ

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçimi takiben en geç 1(bir) hafta içinde toplanarak arasından bir Başkan ve Sözcü seçer.

Onur Kurulu, Başkan’ın çağrısı ya da Yönetim’in yazılı istemi halinde toplanır.

Onur Kurulu, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Onur Kurulu Kararlarını, Onur Kurulu Karar Defterine kaydeder ve muhafaza eder. Onur Kurulu, bu İç Yönetmelik gereği aldığı kararlar için, Yönetim kararı gerektiren hallerde, ilgili kararların değerlendirilmesi ve icrai karar için Yönetim’e ertesi işgününde yazılı olarak, taahhütlü posta ya da elektronik posta ile gönderir.

Madde 3- ONUR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

a-Onur Kurulu, Tüzük’te veya bu İç Yönetmelikte tanımlananya da Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Onur Kurulu’nun aldığı kararlar ve yaptığı çalışmalar kamuoyuna Sözcü tarafından açıklanır.
b-Onur Kurulu, bir Dernek üyesi, için en az 3 ( üç )Dernek üyesi’nin ya da Yönetim Kurulu’nunşikayeti üzerine inceleme başlatabilir. Yapacağı inceleme sonucunda, ilgililerin beyan ve savunmalarını talep eder. Yaptığı inceleme sonucunda yaptırıma yer olmadığına dair doğrudan karar alabileceği gibi, gerek gördüğü hallerde aşağıdaki yaptırımlardan birisinin, ilgili Dernek üyesine uygulanmasına karar verebilir.

aa- İlgili Dernek Üyesi’nin ilk eyleminde Yazılı Uyarı
bb- İlgili Dernek Üyesi’nin ilk eyleminde Yazılı Uyarı yaptırımı önerilmiş ise, ikinci ve gerekirse devam eden eylemlerde Yazılı Kınama
cc- İlgili Dernek Üyesi’nin eylemlerinin en az 3 kez (aynı ya da farklı şekilde) tekrarlanması halinde, Dernek Üyeliğinden çıkarılması
Onur Kurulu kararı ilgili Dernek Üyesi’ne ve Yönetim Kurulu’na bildirilir.
Karara karşı Dernek Üyesi’ninde, Yönetim Kurulu’nun da, ilk yapılacak Dernek Genel Kurulu’na itirazda bulunma hakkı olup, bu itiraz yazılı olarak Yönetim’e yapılır ve Yönetim tarafından ilk yapılacak Genel Kurul gündemine alınarak, Genel Kurul’un konu ile ilgili kararı beklenir. Genel Kurul tarihine kadar itirazdan vazgeçilmesi halinde, bu husus Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından, Genel Kurul’a açıklanır ve gündemden kaldırılır.
c- Onur Kurulu, her yıl, Dernek veya Dernek tüzüğünde adı geçen okullara önemli hizmet ve katkıları olan, manevi ve maddi desteği olan Tarsus Amerikan Koleji ya da Talas Amerikan Ortaokulu ya da Tarsus Sev-Özel İlköğretim OkuluMezunlarından ya da bu okullarda en az bir yıl eğitim görmüş olanlardan uygun gördüklerinden en fazla 3(üç) üyesine, “Dernek Onur Ödülü” verilmesine karar verebilir. Bu karar, Onur Kurulu tarafından, yılın ilk üç ayı içinde alınır ve Dernek Üyelerine web sayfası ve diğer Dernek iletişim organlarından duyurur. İlgili ödüller, Dernek’in her sene Mayıs ay içinde düzenlediği Homecoming (Eve Dönüş) etkinliğinde ilgili Dernek Üyesi’ne ya da onun adına ailesinden bir yakınına törenle verilir.

Bu ödül, münhasıran manevi değeri olan, maddi karşılığı olmayan bir niteliktedir. Yönetim Kurulu bu ödül için uygun görmesi halinde bir maddi tutar da tahsis edebilir.
Dernek Onur Ödülü alınabilmesi için, ödülün verileceği yıldan geriye en az 5 (beş) yıl içinde Dernek üyesinin herhangi bir Dernek yaptırımına tabii olmaması gerekir.
 
Madde 4- DİĞER HÜKÜMLER
Bu İç Yönetmelik, Dernek’in 13/07/2019 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bu İç Yönetmelik’te açıkça yazmayan hususlarda Dernek Tüzüğü ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı geçerli olup, Bu İç Yönetmelik’in Tüzük ya da Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile çelişen hükümlerinin olması halinde, anılan mevzuat ve Tüzük hükümleri uygulanır. Bu İç Yönetmelik gereksinim doğması halinde, Yönetim tarafından her zaman değiştirilebilir ya da yürürlükten kaldırılabilir.