Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Tüzüğü

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı “Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği”dir. Merkezi, Caminur  mahallesinde  0805 Sokak No:9 Özel Tarsus Amerikan  Koleji Misak-i Milli Kampüsünde bulunan binasıdır.Dernek kurulu bulunan İstanbul,Ankara,Adana şubelerine ilaveten Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde  2. DERNEĞİN RENKLERİ  ve AMBLEMİ :

Derneğin renkleri kırmızı ve beyazdır. Amblemi, içerisinde T.A.C. harfleri ve Milli Eğitim meşalesi bulunan, altında “TAC Mezunlar Derneği” yazan oval biçimindeki rozettir.

Madde 3. DERNEĞİN AMACI VE DEĞERLERİ:

Derneğin amacı, ülkemizin Anayasal düzeninin öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak, üyelerine, Özel Tarsus Amerikan Koleji(Tüzük metninde bundan böyle TAC olarak anılacaktır), Talas Amerikan Ortaokulu ( Tüzük metninde bundan böyle Talas olarak anılacaktır), Sağlık ve Eğitim Vakfı Tarsus Özel İlk ve Orta Okulları ( Tüzükte bundan böyle Tarsus-Sev olarak anılacaktır) mezunları ile  bu okullarda en az 1 yıl okumuş olanlara, öğrencilerine, öğretmenlerine, yöneticilik görevlerinde ve/veya diğer görevlerde çalışmış bulunanlara hizmet etmek, arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek, yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, sosyal alanlarda kaynaşmış bir birlik kurmak ve sürdürmektir. 

Dernek yukarıda adı geçen okulların mezunları veya bu okullarda en az bir yıl eğitim görmüş olanları, doğal gönüllüsü ve TAC, Talas ve Tarsus-SEV camiasının(Bundan böyle hepsi birlikte metinde Camia olarak anılacaktır)  ayrılmaz bir paydaşı olarak kabul eder. 

Dernek, amaçlarını gerçekleştirirken, Camia’ya yönelik olarak sevgi ile saygıyı, dayanışmayı ve önderlik değerlerini benimser ve bütünüyle Camia’ya hizmet verir. 

 Madde 4. DERNEĞİN FAALİYET KONU VE ALANLARI:

Dernek amacını gerçekleştirmek için,

a-) Camia üyeleri arasında sevgi  ve saygı bağlarını güçlendirerek devam ettirerek, sosyal alanda daha fazla kaynaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamak, milli kültürü ve evrensellik idealini yaymak, ülkemizde yapılan bilimsel, eğitime yönelik çalışmaları desteklemekve geliştirmek, ülkemizin bilimsel, eğitsel, estetik ve ahlaki düzeyini her bakımdan yükseltmek için çalışır. Buna yönelik olarak gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer vb. sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler de dahil olmak üzere her türlü yasal etkinliği düzenleyebilir.

Dernek yürüteceği çalışmalarında her türlü ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, renk vb. ayrımcılığına karşı olup,üyeleri arasında hiçbir ayrımcılık yapmaz.

b-) Dernek üyeleri ve/veya Camia mensuplarından ihtiyacı olanlara yardım etmek için, Dernek içinde ve denetiminde mevzuatın uygun gördüğü şekilde yardım fonları, dayanışma sandığı vb.adlarla dernek sandığı kurabilir, bu durumdaki mezunlarına sahip çıkar ve destek olur, bunların ölümü halinde varislerine yardım edebilir, bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

c-) Camia mensupları arasında haber ve bilgi paylaşımını, haberleşmeyi ve iletişimi sağlamak için ilgili mevzuata uygun olarak bülten, albüm, süreli yayınlar basabilir ve dağıtabilir, web sayfası ve benzeri her türlü bilişim teknolojisine dayalı yayınlar yapabilir, sosyal medya ve diğer iletişim platformları kurabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla radyo, televizyon kurabilir, dernek üyelerinin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

d-) Maddi olanakları kısıtlı ve/veya başarılı öğrencilerin TAC ya da Tarsus-SEV okullarında öğrenimi için burslar verebilir; yine bu okullardan mezun olanlardan maddi olanakları kısıtlı ve başarılı olanlara yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak için yüksek öğrenim bursları verebilir, bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

e-) Üyeleri ile tüm Camia mensuplarının sosyal, kültürel ve ihtiyaç halinde ekonomik durumları hakkında araştırmalar yapabilir, başarılı olanlara ya da bu okullara maddi /manevi katkısı olanlara ödüller verebilir,üyelerin kişisel gelişimleri için faaliyetlerde bulunabilir.

f-) Okul yönetimleri ile işbirliği içinde, TAC ve Tarsus-Sev okullarını kalkındırmak, bina ve derslikler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, var olanları modernleştirmek, laboratuvarlarını günün teknolojik gelişimlerine uygun olarak donatmak, spor tesisleri, sanat ve kültürel tesisleri, kütüphaneler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, eğitim malzemeleri ile motorlu araç-gereçler sağlamak, bu yöndeki çalışmalara maddi ve manevi katkı vermek için gerekli faaliyetleri yürütür. 

g-) Talas’ın yeniden Türk Milli Eğitimi’ne kazandırılması ve okul olarak açılması için çalışmalar yapabilir, bu konuda çalışanlara destek olabilir.

h-) Okul yönetimleri ile işbirliği içinde TAC ve Tarsus-Sev okulları öğretmenleri ve diğer personelle ilgili sosyal faaliyetler düzenleyebilir, öğrencilerin hazırladıkları projelere maddi ve manevi katkı verebilir, üyeleri ya da uzmanlar aracılığı ile müfredat dışı aktivitelerine destekte bulunabilir, kariyer planlamaları ve önderlik becerilerinin geliştirilmesi için gerekli etkinlikleri düzenleyebilir ya da düzenlenmesine yardım edebilir.

ı-) Aidiyet veya şartlı ya da şartsız bağışı kabul edebilir, Sağlık ve Eğitim Vakfı ile işbirliği yapabilir, bu vakfa yardım edebilir ya da bu vakıftan da yardım, bağış vb. kabul edebilir. 

Yine mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli izinleri almak kaydıyla, dernek tüzelkişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, satmak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse rehin, ipotek vb. ayni hakları tesis etmek, kaldırmak, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal, huzurevi, yurt ve diğer sosyal tesisler  ya da eğitim kurumları açmak,  satın almak, devralmak, satmak ve devretmek , işletmek ya da işlettirmek,ayrıca 11.Madde’de belirtilen sınırı aşan tutarda (bu sınırın altında borçlanmaya 11.Madde gereğince Yönetim Kurulu yetkilidir)borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi, Genel Kurul’a sunup, Genel Kurul’un  onay vermesi halinde yapabilir.

i-) Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübüne yardım edebilir, bu kulüpten yardım alabilir, TAC veya Tarsus-SEV okulları ile ilgili sportif etkinlikleri destekleyebilir,

j-) Amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve Genel Kurul kararı ile amacına uygun federasyon, platform, dernek ya da vakıflara üye olabilir, bunların kurucusu olabilir, bunlara maddi ve/veya manevi katkı verebilir.

k-) Dernek yurtiçinde  ve mevzuatın izin verilmesini gerektirmesi halinde gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir, bu konuda Dernek Yönetim Kurulu eliyle gerekli kararları, Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümlerine göre alır ve uygular.

Madde  5. SİYASET YASAĞI:

Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi dernek içinde hiçbir sebeple siyasetle uğraşılamaz. Dernek hiçbir siyasi parti ile bağ kuramaz, işbirliği yapamaz.

Dernek yönetim ve denetim kurulları  Başkan ve üyeleri, milletvekilliği, siyasi partilerde  Başkanlık, Yönetim Kurulu ya da Genel İdare Kurulu üyeliği ve bunların muadili organlarda üyelik ya da birim yöneticisi olarak görev alamazlar; aldıkları taktirde o tarihten itibaren  Dernek’teki görevlerinden ve kurullardan istifa etmiş sayılırlar.

Madde  6.   DERNEĞİN KURUCULARI:

Güner Baykal ,      Adana  c. No: 152                Tarsus  

Muvaffak Kavrar   CengizTopel c.115/3         Tarsus

Hüseyin Sungur     Anıt mah.78.sk. No: 21 Tarsus

Aydın İzgialp,        Gözlükule c. No:11              Tarsus

Abdullah Küçük     Anıtmah. Atatürk C. Poyraz apt. No: 28 Tarsus 

Madde 7. ÜYELİK TÜR VE KOŞULLARI:

A-) Üyelik Türleri 

a-) Doğal Üye :  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az onsekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır. Doğal üyelerin, Dernek asil üyesi olmasa bile Dernek hizmet ve etkinliklerinden yararlanma hakkı ve bu tüzükte belirtilen diğer hakları vardır. Ancak Doğal üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma, seçme ve Dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Doğal Üyeler aidat ödeme zorunlulukları olmamakla birlikte, dilerlerse Derneğe maddi ve manevi katkılarda bulunabilirler.

 b-)  AsilÜye : Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, YönetimKurulu’na bir dilekçe ve Yönetim Kurulu tarafından istenecek kimlik örneği, fotoğraf ve ikametgahı tesbite yarayan vb. Belgelerle yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğe üye Kabul edilebilirler. Yine, Dernek’in konusu ile ilgili tüzelkişiler de, anasözleşme ya da tüzük veya senetlerinin bire rörneği, üyelik başvurusu için yetkili organ kararları ve dilekçe ile yazılı olarak üyelik için Derneğe başvurabilirler.

Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç otuz gün içinde karara bağlar. Bu karar başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Üyeliğe Kabul edilmesi halinde, başvuru sahibi, en geç yedi (7) iş günü içinde o yıl için belirtilen aidatı ödemekle yükümlü olur.   Başvurusu Kabul edilen yeni üye bu amaçla  tutulan deftere kayıt edilir. 

Dernek Genel Kurulu’na katılma, seçme, organlara seçilme, önerge verme ve oylamaya katılma hakkı münhasıran bu statüdeki üyelere aittir. Tüzükte  “Dernek üyesi” olarak yapılan tanımlar, hak ve yetkiler ile atıflar da münhasıran bu statüdeki üyeleri kapsar. 

c-)  Onursal Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olmamakla birlikte Derneğe veya Derneğin amacı maddesinde anılan okullara maddi ve manevi katkıları veya bu tüzükte belirtilen koşulları sağlamaları nedeniyle,  Yönetim Kurulu tarafından Onursal Üyeliğe kabul edilenlerdir.

d-)Özel kanunlarla Dernek üyeliği yasaklananlar Derneğe üye olamazlar.Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. 

e-) Doğrudan Derneğe veya Şubeye kayıtlı tüm üyeler yasal olarak eşit olup, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu tüzükte dernek üyesi olarak yapılan tanım ve atıflar, doğrudan Derneğe ya da Şubeye kayıtlı tüm üyeler için geçerlidir. Şubeler vasıtası ile Derneğe kayıtlı olan asil üyeler de, Dernek Genel Kurul hazirununda yer alırlar.

MADDE 8. ÜYELİK AİDATLARI:

Giriş ve Yıllık Aidat tutarları Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen aidat tutarı her yıl yine Dernek Yönetim Kurulu tarafından artırılıp, azaltılabilir. Dernek üyelerinin ödemesi gereken giriş aidatları ve her yıl ödenmesi gereken yıllık aidatlarının tutarları, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, aidatınilgili olduğu yıldan bir önceki yılın Aralık ayı içinde belirlenir ve dergi, web, e-posta vb. iletişim platformları ile duyurulur. İlk başvuru esnasında giriş aidatını ödeyen üyeden, yalnızca üyeliğe kabul edildiği o yıla mahsus olmak üzere ayrıca yıllık aidat alınmaz, üyeler girişlerinden sonraki yıllarda yıllık aidatlarını ödemeye devam ederler.

Üyeler yıllık aidatlarını, ait olduğu yılı içinde düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. 

Onursal Üyeler aidat ödeme yükümlülüğü altında değillerdir.

Ayrıca, TAC, TALAS  ya da TARSUS-SEV okullarından mezun olup da üniversite öğrenimi devam eden öğrenci statüsündeki üyeler, en fazla 26 yaşlarına kadar ya da yetmiş yaş ve üzeri üyeler, kendilerinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurması halinde, seçme ve seçilme hakları da dahil olmak üzere tüm üyelik haklarını muhafaza etmek kaydıyla aidatın dörtte birini ödemek hakkına sahip olurlar.

Madde 9. ÜYELİKTEN ÇIKMA (VE ÇIKARILMA):

a-)Her üye, yazılı olarak istifa etmek ve bu istifasını Yönetim Kurulu’na ulaştırmak suretiyle dilediği anda Dernek üyeliğinden çıkabilir.

b-)İlgili mevzuat ve iş bu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybettiği,söz, yazı ya da fiili hareketleri ile Camia’yave/veya Derneğe zarar verdiği, Onur Kurulu’nun tesbiti ve önerisi üzerine,Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan üyeler, yine Yönetim Kurulu kararıyla  Dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar ilgili üyeye tebliğ edilir ve Onur Kurulu karar hakkında bilgilendirilir. Yönetim Kurulu tarafından çıkarma kararı verilmesi halinde, hakkında çıkarma kararı verilen üyenin, ilk yapılacak Genel Kurul’da ya da Yönetim Kurulu çıkarma kararı vermez ise Onur Kurulu’nun yine ilk yapılacak Genel Kurul’da itiraz hakkı olup, ilgili üye ya da Onur Kurulu itiraz başvurusunu, kararın kendilerine tebliğinden ya da bildiriminden itibaren 15 gün içinde, itirazının Genel Kurul gündemine alınması ve Genel Kurul gündeminde görüşülmesi istemiyle, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar. Aksi halde çıkarma kararı kesinleşir. Karara karşı, süresinde ve yazılı olarak itirazın yapılması halinde,Yönetim Kurulu bu itirazı Genel Kurul gündemine almak zorundadır. Hakkında karar verilen üye, itirazında belirtmesi kaydıyla, Genel Kurul’a katılıp, kendi hakkındaki karara yönelik olarak düşüncelerini ilgili gündem maddesi geldiğinde Genel Kurul’a hitap ederek paylaşabilir. Çıkarma kararı, Genel Kurul’da onaylanana kadar, üyenin seçme ve seçilme dışındaki üyelik hakları ve yükümlülükleri devam eder. Genel Kurul’un kararına karşı Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve ilgili üyenin yasal hakları saklıdır.

c-) Aidatını ödemeyen ve  bu durumu Yönetim Kurulu tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiği halde aidat borcunu yerine getirmeyen üyeler hakkında Yönetim Kurulu, kendi takdirine bağlı olarak doğrudan  yasal takip başlatabilir. Aidat ödemesinin aralıksız  3 yılı aşkın bir süre yapılmaması halinde, Yönetim Kurulu, ilgili üyenin asil üyeliğini yapacağı yazılı bildirime rağmen bu durumun devam etmesi halinde sona erdirebilir. Bu şekilde üyeliği sona erdirilen üyeler, üye olduğu döneme dair Derneğe olan aidat borcunu, varsa geçmiş yıllar da dahil, defaten ve tümüyle ödemeleri halinde, Madde 7-a) bendinde belirtilen yöntemle Derneğe başvurdukları takdirde, Yönetim Kurulu tarafından tekrar Dernek üyeliğine alınabilirler.

Madde 10. DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır,

a-) İlk başvuruda bir kereye mahsus olarak alınan Giriş Aidatı.

b-) Yıllık Aidatlar,

c-)Dernek asil üyeleri, Doğal üyeler ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlar ile Dernek amacının gerçekleşmesi için, bağışçısının kendi isteği ile mal ve/veya para olarak yapılacak her türlü bağış ve katkılar. Dernek tarafından toplanan bağışlar, bağışçısı tarafından özel bir şart ya da amaca özgülenmiş nitelikte ise amacı dışında kullanılamaz.

ç-) Derneğin öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler,

ç-) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gelirleri,

d-) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu, kambiyo, altın, yerli, yabancı tahviller ile diğer sermaye piyasası enstrümanlarından elde edilen gelirleri,

e-) Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira, vb. gelirleri,

f-)Lokal, yurt, eğitim kurumu, huzurevi vb. tesislerden elde edilecek gelirler,  

g-)Eşya piyangosu, iç ve dış geziler, yemek, balo, sergi, seminer vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler,

h-) Yasaların izin verdiği diğer gelirler,

Derneğe gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun  11.maddesinde belirtilen esaslara göre tahsil edilir. 

Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek, para transferi yapmak vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 11. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ VE ALACAKLARININ TAHSİLİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim kurulu kararıyla ve borçlanmanın yapıldığı yıldan bir önceki yılda asil üyelerinden topladığı toplam aidat tutarını aşmamak kaydıyla, borçlanmanın yapıldığı yıl için geçerli olacak sınırda borçlanma yapabilir. Bu sınır ancak Genel Kurul kararıyla ve Yönetim Kurulu’na vereceği özel yetki ile artırılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Borçlanma ile ilgili bu madde hükümlerine aykırı davranan Yönetim Kurulu üyeleri, oluşması halinde zarardan, müteselsil ve müştereken sorumlu olur. 

Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

Madde 12. DERNEĞİN ORGANLARI:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurulu’dur. 

Yönetim Kurulu tarafından ayrıca, bir dernek organı niteliğinde olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere üyelerden ve/veya işbuTüzük’te adı geçen okulların mezunları ya da bu okullarda okumuş olanlardan Çalışma Grupları oluşturulabilir. Bu grupların karar alma, temsil ve hukuki işlem yeteneği yoktur; ancak  Yönetim Kurulu’na çalışmalarında yardım etmek ve tavsiye sunmak niteliği vardır. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu gözetiminde çalışırlar. Yönetim Kurulu bu Çalışma Gruplarının çalışma usul ve esasları için bir İç Yönetmelik çıkararak uygulamaya sokar.

Yönetim Kurulu tarafından işbu Tüzük’te adı geçen okullardan mezun Olanların, bu okullarda birlikte eğitim gördüğü dönem arkadaşları içinde, Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek usulle belirlenecek ve en fazla Yönetim Kurulu’nun görev süresi  ile sınırlı olarak görev yapıp, akabinde yeniden görev alabilecek birer temsilcinin katılımı ile  “Dönem Temsilcileri Meclisi”, bu Tüzük Değişikliğinin yürürlüğe girmesini takiben 3 (üç) ay içinde oluşturulur. 

Dönem Temsilcileri Meclisi, tıpkı Çalışma Grupları gibi, organ niteliğinde olmayan, karar alma ve hukuki işlem yeteneği olmayan, ancak Camianın görüş ve önerilerinin Yönetim Kurulu’na daha sağlıklı bir biçimde ulaştırılması, Dernek  ve üyeleri ile mezunların karşılıklı iletişiminin daha sağlıklı yürütülmesi amacı ile çalışır. 

Dönem Temsilcileri Meclisi, Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez olmak üzere, Dernek Merkezi, Şube ya da Temsilciliklerin birinin bulunduğu yerde toplantıya davet edilir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından, varsa Dönem Temsilcileri Meclisi yelerinin görüşülmesini istediği hususlar da dikkate alınarak belirlenir. 

Yönetim Kurulu Dönem Temsilcileri Meclisinin çalışma usul ve esasları için bir İç Yönetmelik çıkararak uygulamaya sokar.

Madde 13. GENEL KURUL:

Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayı içinde Yönetim Kurulu’nca tesbit edilecek günde olağan, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü haller ile Dernek asil üyelerinin beşte birinin (1/5) gündem içeren noter kanalıyla sunacakları, noter tasdikli imzaları içeren yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’un oyuna sunulacak bir Genel Kurul İç Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara göre yürütülür.

Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu Tarsus Amerikan Koleji kampüslerinden uygun olanında ya da Yönetim Kurulunca belirlenecek ve yine Dernek Merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içinde bir adreste yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Çağrı doğrudan Yönetim Kurulu tarafından yapılmışsa gündem Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çağrı, Denetleme Kurulu ya da Dernek Üyelerinin beşte biri (1/5) tarafından yapılmışsa, bunların gündemi Yönetim Kurulu tarafından aynen çağrı konusu yapılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) gündem de içeren yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul için, azami bir (1) ay içinde bir toplantı çağrısı yapmaz ise, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır. 

Madde     14. GENEL KURUL’A KATILMA:

Genel Kurula, doğrudan derneğe veya şubelere kayıtlı olan tüm Dernek asil üyelerinden, toplantının yapıldığı yıldan bir önceki yıla kadar üyelik aidat borcu olmayan ve 15.Madde’de belirtilen şekilde Yönetim Kurulu tarafından bu durumları tesbit ve ilan edilenler katılır ve oy kullanabilir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde de hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Her üye, hazirun cetvelinde adının(tüzel kişi ise unvanının) karşısındaki bölümü imzalayarak toplantıya katılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Toplantı yerinde misafir, doğal  ve onursal üyeler için yeteri sayıda yer ayrılır; toplantı esnasında Divan Başkanlığı tarafından söz verilmesi halinde bu kişiler, oya katılma, seçme,seçilme hakları olmamakla birlikte; bu hususların dışında görüşlerini bildirebilir ve Genel Kurul’a hitap edebilirler.

Tüzel kişi üyeler oylarını, kendi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili organlarının görevlendireceği bir kişi aracılığı ile kullanırlar.

Genel Kurul’a katılma hakkına sahip tüzel kişiler, bu kişinin bilgilerini ve temsile dair, yetkili olduğuna dair belgelerini, yine yukarıda belirtilen yöntemle Yönetim Kurulu’na sunarlar ve yetkili temsilcisi de hazirun cetvelini imzalar.,

Genel Kurul Divan Başkanlığı, oluştuktan sonra hazirun cetvelini imzalayarak toplantıya katılan üye sayısını, Genel Kurul’a duyurur ve toplantı tutanağında yeterli çoğunluğun olduğunu kaydeder ve toplantıyı yönetmeye başlar.

Her Dernek asil üyesinin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

Madde 15. GENEL KURULA ÇAĞRI:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve Dernek web sitesi ile e-posta platformlarında, genel kurulun yapılacağı yılın ilk ayı sonuna kadar duyurusunu yapar.  

Genel Kurula katılacak Dernek üyeleri, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, Dernek web sitesi ve e-posta grubu aracılığı ile internet ortamında günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat,yerde ve aynı gündemle yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir (1) haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple yeniden geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı web sitesinde ve TAC elektronik posta grubu aracılığı ile internet ortamında ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bu maddede belirtilen usul ve esaslar dışında geri bırakılamaz.

Madde 16. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YETER SAYI VE USUL:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip olduğu Yönetim Kurulu tarafından15.Madde’de belirtildiği şekilde ilan edilen üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayıları ilgili toplamının iki katının bir fazlasından aşağı olamaz. 

Bu Tüzükte, 18.Madde’de belirtilen toplantı yetersayısı ve karar yetersayısı ile ilgili belirtilen istisnalar ve diğer hükümler saklıdır. 

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuat veya bu tüzükte yazılı kısıtlamalar baki kalmak şartıyla, Genel Kurula katılanların çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurul Tutanağı en geç otuz(30) gün içinde Yönetim Kurulunca ilgili makamlara sunulur.

 Madde 17. GÜNDEM:

A.Olağan olarak toplanan Genel Kurulun gündemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurul’a çağrı ile birlikte duyurulur. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların, 1/10’u tarafından Divan Başkanlığından yazı ile istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

B. Olağanüstü Genel Kurullarda toplantı gündemi Yönetim Kurulu ya da 13.Madde gereği çağrı yapma yetkisine sahip olanlarca belirlenir ve Olağanüstü Genel Kurullarda toplantı gündeminde değişiklik yapılmaz.

Madde 18. ÖZEL NİTELİKTE TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI:

a-)Tüzük değiştirmeye dair Genel Kurul’ca karar alınabilmesi için  birinci toplantıda, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunması gerekir. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda ise genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. Ancak, herhalukarda, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayıları ilgili toplamının iki katının bir fazlasından aşağı olamaz. 

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunan üyesayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır.

b-)Ancak, bu Tüzükte, tüzük değişikliği için katılanların oybirliğini gerektirdiği  32.Madde’de açıkça belirtilen nitelikte tüzük değişikliklerine ilişkin özel karar yetersayısı saklıdır ve bu nitelikteki karar yetersayısının  değiştirilmesi de yine ancak o Genel Kurul’a katılan asil üyelerin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür.

c-)Derneğin Feshine dair, Genel Kurul’da bir karar alınabilmesi için, Genel Kurul bu Madde’nin a bendindeki toplantı yetersayısına göre toplanıp, yine a bendinde belirtilen karar yetersayısı ile karar alabilir.

 Madde 19. GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:

Genel Kurul’un yetkileri aşağıda belirtilmiş olup, bunun dışında,mevzuat ve Tüzüğün diğer maddelerinin Genel Kurul’a ait olduğunu belirttiği görev ve yetkiler de Genel Kurul tarafından yerine getirilir.

 1. Derneğin organlarını seçmek, görevden almak.
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek,Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrası hususunda karar almak

ç.  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

d. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve/veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, mezun dayanışma ve yardımlaşma sandığının kurulması ya da feshine karar vermek, yönergesini onaylamak, Madde 4(j) de yazan hususlarda karar almak,

 1. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararlarına ya da Onur 

Kurulu’nun diğer yaptırım kararlarına karşı yapılabilecek itirazları karara bağlamak.

 1. Derneğin feshine ve malların tasfiyesine karar vermek.

 Madde 20. YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki (2) yıl görev yapmak üzere seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından açık oyla seçilebileceğine dair bir karar alınmadığı takdirde gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Madde 21. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Yönetim kurulu, üyelerin lokal ve dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlarda yararlanabileceklerini düzenleme yetkisine haizdir.

Buna göre Yönetim Kurulu, özellikle:

 1. Derneği temsil ve ilzam etmek,
 2. Görev dönemi için geçerli olacak bir stratejik planı belirlemek ve bunugöreve başlamasını takiben en kısa süre içinde Camia ile paylaşmak,

c. Şube ve temsilcilik açılmasına veya kapatılmasına karar vermek, şube kurucularını ve temsilcileri belirlemek ve onları yetkilendirmek, platformlara katılma ya da kurma kararlarını almak ve Genel Kurul onayına sunmak,  mevzuat ve tüzük hükümlerine aykırı hareket eden şube yönetim kurullarını ya da temsilcileri görevden almak, kurulması halinde yardımlaşma ve dayanışma sandığı ve organlarını denetlemek,

d. Derneğin defterlerini tutmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

e. Derneğin ve lokalin genel hizmetlerinde görevlendirilecek personelin tayini, işlerine son verilmesi ile bunlara ödenecek ücret veya diğer zaruri giderlerin miktarını tespit etmek,

f. Gerekirse Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi hususunda Genel Kurul’a teklifte bulunmak, değişiklik önerilerini sunmak

g. Dernek iç işleyişine ilişkin ve mevzuat ile dernek tüzüğüne aykırı olmayan yönetmelikleri çıkarmak, değiştirmek ya da iptal etmek,

h. Yılda en az iki kere olmak üzere, yer, saat ve gündemini önceden belirleyerek Şube başkanları ve temsilcileri de davet ederek birlikte genel değerlendirme ve koordinasyon toplantılarını ve yine en az yılda bir kez olmak üzere Dönem Temsilcileri Meclisi toplantılarını gerçekleştirmek,

ı. Onur Kurulu’nun aldığı disiplin kararlarını uygulamak ve görüşlerini değerlendirmek,

i.Derneğe üye kabulü, üyelerin çıkarılması ya da üyeliğin askıya alınması kararlarını almak, üye kayıtlarını tutmak, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslarda ilan etmek.

j.Dernek üyelerine ve Camia’nınokullarının mezunlarına ya da bu okullarda en az bir yıl eğitim görmüş kişilere yönelik hizmet verecek yardım sandığı vb. kurmak için Genel Kurul’a teklifte bulunmak, sandık yönergesi teklifini hazırlamak ve kurulması halinde Dernek adına yönetmek, diğer destekleme faaliyetlerinde bulunmak,

k. Dernek Dergi, web sayfası ve diğer iletişim unsurlarını kullanmak, kapatmak, bunların Dernek üyeleri tarafından kullanım şartlarını belirlemek,

l. Dernek Etik Kurallarını belirlemek ve ilan ederek, takibini sağlamak,

m. Dernek Tuğla Burs Fonunu ve Derneğin diğer burslarını, Dernek adına yönetmek,

n. Dernek taşınmaz malları, banka hesaplarını ve diğer menkul kıymetleri ile varlıklarını idare etmek,

o. Derneğin gelir-gider hesapları, gelecek dönem bütçesi vb. mali tablolarını, Dergi ve/veya Dernek web sayfasında vb. ilan etmek,

ö.Tüzüğün, mevzuatın ve Dernek Genel Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulukendi sorumluluğu altında olmak ve kontrol etmek koşuluyla,  bu yetkilerin bir kısmını, bir ya da birkaç üyesine münferiden ya da müştereken kullanmak üzere devredebilir.Bu devir Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yönetim Kurulu, çalışmalarında kurumsal yönetim ilkeleri ile adillik,şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür.

Madde 22. YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:

Yönetim Kurulu,seçimini izleyen ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir sekreter üye seçer. Yönetim Kurulu’nda bu tüzükle belirlenen ünvanlara sahip üyelerin dernekle ilgili hangi özel görevleri üstleneceği, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları Baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahlarını en geç otuz Gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirir.

Madde 23. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA USUL:

a-)Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları en az dört (4) üyenin bulunmasıyla açılır ve kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu’nda Başkan dahil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınamaz, kabul veya ret oyu verilir. Karara ret oyu veren üye bunu toplantı tutanağında gerekçesi ile belirtir ve altını imzalar. Bir kararın reddi halinde, konu Başkan’ın veya en az üç (3) yönetim kurulu üyesinin  gerekli görmesi halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında tekrar değerlendirilir. Tekrar red oyu çıkması halinde, o konuda o çalışma yılı içinde artık görüşme yapılmaz. 

b-)En az dört (4) üyenin fiziksel olarak hazır bulunması halinde, iletişim teknolojileri,sesli ya da görüntülü iletişim sistemleri kullanılarak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri de toplantıya katılıp, görüşlerini paylaşabilir ve oy kullanabilirler. 

c-) Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalan yerlere sırada olan yedek üye çağrılır. Bir yıl içinde üst üste 3 kez, toplantılara fiziken ya da (b) bendinde belirtilen usullerle katılmayan üyelerin üyeliği başkaca bir karar gerekmeksizin düşmüş sayılır ve bu durumun tesbiti üzerine, yerine Yönetim Kurulu tarafından sırada olan yedek üye göreve çağrılır.

d-)Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarında görüşlerini almak üzere, diğer Dernek organları ile Çalışma Grubu ya da Dönem Temsilcileri Meclisi üyelerini toplantıya davet edebilir. Bu kişilerin katılımı,kendilerine Yönetim Kurulu’nda oy hakkı vermez.

Madde 24. DENETİM KURULU:

a-)Denetim Kurulu, Denetleme görevini Dernek Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar, denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

b-)Denetim Kurulu,Genel Kurul’da iki (2) yıllık süre için gizli oyla seçilen üç (3) üyeden meydana gelir. Genel Kurul oylamanın açık olarak yapılmasına da karar verebilir. Denetim Kuruluna, aynı Genel Kurul’da ayrıca üç (3) de yedek üye seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında Başkanını seçer ve bunu Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. 

c-)Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az üç (3) ayda bir defa denetlemek zorundadır. Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde ve yönetimde gördüğü aksaklıkları veya dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına verebilir. Denetim Kurulu başkan ve üyeleri her zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilir. Ancak alınacak kararlarda oy veremezler. 

d-)Denetim Kurulu Genel Kurula görevlerinin sonucu hakkında müşterek imzalı bir rapor verir.

e-)Derneğin iç denetimi, Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ayrıca Denetim Kurulu tarafından görev dönemi içinde en az bir kez bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel Kurul Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Madde 25. ONUR KURULU:

Onur Kurulu; Genel Kurul tarafından iki (2) yıl süreyle görev yapmak üzere, Tüzükte adı geçen okullardan mezuniyeti üzerinden en az 30 yıl geçmiş olandernek asil üyeleri arasından seçilen yedi (7) kişilik bir kuruldur. Bu kurula asillerden sonra aldıkları oy sırasına göre yedi(7) yedek üye seçilir. Onur kurulu üyeleri seçilmelerini takip eden bir hafta içinde kendi aralarında bir başkan seçerler.

Onur Kurulu tarafından disiplin cezası verilen ya da üyelikten çıkarılması Yönetim Kurulu’na önerilen üyeler Onur Kurulu’na seçilemezler. Onur Kurulu çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Asil üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu takdirde boşalan üyelik sırasıyla yedek üyeler tarafından doldurulur. Toplantı ve karar tutanaklarının onaylı bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

Madde 26. ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Onur Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

A)- Dernekler Kanunun yasakladığı fiilleri işleyen veya Dernek tüzüğü hükümlerine aykırı hareket eden veya dernek üyelik vakar ve şerefine uymayan ya da Camia’ya yönelik zarar verici fiil ve hareketlerde bulunan veya dernek üyelerine yönelik suç işleyen dernek üyeleri hakkında, Yönetim Kurulu’nun ya da en az üç (3) Dernek üyesinin yazılı başvurusu halinde disiplin incelemesi yapmak ve yaptığı inceleme sonucunda şikayet edilen hakkında gerekirse üyelikten çıkarma hususunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

B-) ONUR Kurulu, yapacağı inceleme sonucunda,  üyelikten çıkarma yaptırımı dışındaki, yazılı uyarı ya da yazılı kınama şeklindeki yaptırımlar ile ceza verilmesine yer olmadığına dair kararları doğrudan kendisi alır ve bu kararını ilgili üyeye ve Yönetim Kurulu’na bildirir.

C)- Dernek Disiplin ve Takdir Kurallarına dair İç Yönetmeliği hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak, bu iç yönetmelikle ilgili değişiklik teklifinde bulunmak.

D)- Genel Kurul’un verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Onur Kurulu, kendi çalışma düzenini ve ilkelerini belirlemek üzere bir İç Yönetmelik hazırlar ve onay için Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 27. ŞUBELER:

Şube açılması kararı üzerine, Dernek yönetim kurulu tarafından seçilecek en az üç kişilik bir kurucu heyet kanuni formaliteyi yerine getirmekle görevlendirilir. Bu heyet üyelerinin en az 6 aydan beri o yerde ikamet etmesi şarttır. Bu kurucu heyet mahallin en büyük mülki amirliği nezdinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince şube kuruluş işlemlerini yerine getirirler ve Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, kayıtlı üyelerinin çoğunluğu ile toplanacak ilk genel kurul toplantısına kadar bu kurucu heyet tarafından temsil ve idare olunur. Şubeler kuruldukları mülki alan içerisinde, bu tüzüğün 4.Maddesinde yazılı bulunan Derneğin amaç ve faaliyet konularını yerine getirebilirler.

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurt dışında da şube açılmasına karar verebilir. Bu konuda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 28. ŞUBE ORGANLARI:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu, şube organlarıdır.

Şube genel kurulları, bu tüzük gereğince ilgili şubede kayıtlı Dernekasil  üyelerinden oluşur.Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 2 ay once bitirmek zorundadırlar.  Bu kurala uygun olmak kaydıyla,Şube genel kurulları en geç iki (2) yılda bir Ocak ayı içinde ve Şube’nin bulunduğu yerde toplanır. Şube yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporları ile genel kurul kararının bir suretini  15 (onbeş ) gün içinde merkeze ve mevzuatta belirlenen süre içinde ilgili Mülki İdare Amirliğine gönderir. Genel Kurul, şube organlarını seçme ve görevden alma, ibraları hakkında karar verme, şube bilançosu ve hesabı hakkında nihai kararları verme, gelecek döneme ait şube tahmini bütçesini oylama, ayrıca 5253 sayılı Yasa ve bu tüzüğün şube genel kurullarına verdiği diğer yetkilere sahiptir.

Şube yönetim kurulları 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu seçimi takip eden ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçer. Şube yönetim kurulları tüzük hükümleri dahilinde, kuruldukları mülki idare alanı sınırları içinde faaliyet gösterirler ve şubeyi temsil ederler. Bu çerçevede şube defter ve kayıtlarını tutmak, şube gelirlerini toplamak, şubeye ait harcamaları yapmak, şubeye kayıtlı  Dernek üyelerine yönelik olarak, derneğin amaç ve faaliyet konusuna giren konularda Dernek yönetim kuruluna yardımcı olmak, Dernek Merkezine bu tüzükte belirlenen şekillerde bilgi ve rapor vermek, Yasa, Dernek Tüzüğü ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri ifa etmekle, Şube yönetim kurulu yükümlüdür.

Şube denetim kurulları 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube denetim kurulları tüzük hükümleri dahilinde, şube defter ve kayıtlarını denetler ve bu konuda Şube Genel Kurulu’na sunulmak üzere bir rapor hazırlar. Şube denetim kurulları yasa ve dernek tüzüğü tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Tüzük hükümlerine aykırı faaliyette bulunan şube yönetim kurulunun görevine Dernek Yönetim Kurulu tarafından son verilerek, yerine yeni bir kurucu heyet seçilir ve en geç 15 gün içinde şube genel kurulu, Dernek Yönetimi tarafından görev verilen bu heyet tarafından toplantıya çağrılarak yeni yönetim kurulu seçimine gidilir. Bu karara karşı, görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin önce ilk yapılacak Dernek Genel Kurulu’na, daha sonra da gerekirse doğrudan yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Şube organlarının toplantı yeter ve karar sayısı, çağrı zamanı, gündemi, toplantının üyelere duyurulma yöntemi, toplantıya çağrıda bulunma yetkisi vb. konularda, bu tüzükte Dernek organları için yazılı hususlar aynen uygulanır.

Madde 29. ŞUBELERİN TABİİ OLACAĞI HÜKÜMLER VE KOORDİNASYON:

Şubeler, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü hükümlerine tabiidir. Dernek Yönetim Kurulu, tüm şubelerin birlik ve beraberlik içinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve dernek ana tüzüğüne göre faaliyet göstermelerini denetler. Dernek Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulları, yılda en az iki kere olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih, yer ve gündemle toplanarak, derneğin faaliyetlerine ilişkin olarak koordinasyon kararlarını alırlar. Dernek ve şube organları faaliyetlerini bu kararlar ile uyumlu bir biçimde yürütürler. Dernek Yönetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde şube genel kurullarına gözlemci gönderir.

Madde 30. ŞUBELERİN GELİR KAYNAKLARI, BÜTÇESİ ve MERKEZE RAPORLAMASI:

a-)Şubelerin gelir kaynakları şunlardır.

1-) Şube’nin talebi halinde gönderilecek ve Şubeye kayıtlı Dernek üyelerinin ilgili takvim yılı içinde Derneğe ödedikleri aidatların % 25’ine kadar tutar,

2-)Şube tarafından düzenlenen yemek, gezi, seminer vb. ile yapılan bülten vb. yayımlardan elde edilen gelirler,

3-)Şubenin malvarlığından elde edilen gelirler,

4-) Gerektiğinde ve Dernek Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak Dernek bütçesinden aktarılabilecek ödenekler,

5-) Bağış ve yardımlar,

6-) Diğer gelirler.

b-)Şubeler mali durumlarına ait bilgileri her yıl Şubat ve Temmuz aylarında  Dernek Yönetim Kurulu’na bildirirler. Bu mali durum içerisinde, Şube’nin takip eden dönem için planladığı harcama ve gelirler ile varsa Dernek Yönetiminden talep ettiği ödeneklere ilişkin bilgiler de yer alır. Şubeler yine kendi genel kurullarının onayladığı bütçeleri ve yıllık hesapları, genel kurulu izleyen 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na gönderirler. Dernek Yönetim Kurulu aidatlardan, Şubenin payına düşen ve a bendi gereğince belirlenen tutarı, Şube Yönetim Kurulu’nun talebi halinde aynı takvim yılı içinde olmak kaydıyla uygun gördüğü şekilde Şube’ye öder.

c-) Şubeler, her yıl Ocak ayı içinde ve ayrıca bu tüzük gereğince iki yılda bir yapacakları Genel Kurul yıllarında Genel Kurullarından sonraki en geç 15 gün içinde, Dernek Yönetimine, o yıl için planladıkları etkinlikleri, mali ve idari hedeflerini bir raporla bildirirler. Anılan raporda ki gerçekleşme durumu Dernek Yönetimi tarafından denetlenir ve Dernek ve Şube Yönetim kurulları birlikte, bu hedeflerin yakalanması ve geliştirilmesi hususunda çalışırlar.

Madde 31. TEMSİLCİLİKLER:

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ya da dış ülkelerde Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube bulunmayan yerlerde temsilcilikler açılabilir. Bu halde Dernek Yönetim Kurulu temsilcilik açılacak yerde, bir dernek üyesini temsilci olarak atar.

Temsilcilikler bulunduğu yerdeki dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışır,  üyelerin kaydını tutar, üyelik taleplerini Dernek Yönetim Kuruluna yönlendirir ve Dernek Koordinasyon toplantılarına katılır. Temsilcilikler için Dernek Yönetim Kurulu, Dernek, ilgili yıl bütçesinin % 5’ini geçmemek üzere ve temsilciliğin masraflarını karşılamak için ödenek ayırabilir.

Temsilcilikler her yıl Ocak ayında, bir önceki yıl yaptıkları çalışmalar ve o yıl için planladıkları çalışmalar hakkında Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı rapor sunarlar. Dernek Yönetimi, temsilciliğe çalışmaları ve hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken desteği verir.

Madde 32. TUĞLA BURS FONUNU’NUN KULLANIM AMACI VE BUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ:

TAC Mezunlar Derneğine kendiliğinden ve kendi istekleri ile “Tuğla Bursu” adı altında bağış yapan üyelerimiz ile kendiliğinden diğer katkı vermek isteyenlerin bu katkıları, “Tuğla Burs Fonu” adı altında bir hesapta toplanır. Bu fonun anaparası münhasıran dernek tüzel kişiliği tarafından korunur ve nemalandırılır. Bu fondan elde edilecek nemanın Dernek Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek bölümü, başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere Tarsus Amerikan Koleji ve/veya Tarsus SEV ilköğretim okullarında eğitim görme fırsatı yaratmak için burs vermek ve bu okul mezunlarından üniversite eğitimine devam edenlere, yüksek öğrenim bursu vermek için kullanılır. Bu fonun kaynağı ve neması bu nitelikteki bursları vermek dışında herhangi bir başka amaç için sarf edilmez. Fonun nemasından burs için kullanılmayan kısmı anapara içerisinde bırakılır, başka bir amaç ile kullanılamaz.

Tuğla Burs Fonu’nun bu tüzük maddesinde belirtilen amaca aykırı olmayacak şekilde yönetimi, nemalandırılması ve nemanın amaca yönelik sarfı için, yine kullanım amacını değiştirmeksizin Dernek Yönetim Kurulu, bu konuda gerekli iç yönetmelikleri hazırlar ve kararları alırlar. Bu yönetmelikler ve kararlar, dernek web sayfası ve diğer iletişim ortamlarında tüm üyelerin bilgisine sunulur ve yayınlanarak yürürlüğe girer.

Tuğla Burs Fonu’nun bu maddede tanımlanan esas, usul ve kullanım amacının değiştirilmesi, ancak dernek genel kuruluna katılma hakkı olan asil üyelerin en az 1/3’nün hazır bulunacağı bir Genel Kurul toplantısında oy birliği ile verilecek kararı ile mümkündür. Her halukarda bu toplantıya iştirak eden üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayıları ilgili toplamının iki katının bir fazlasından aşağı olamaz. 

 Madde 33. DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ:

Şubelerin feshi ya da kapatılması halinde, şubelerin tüm malları, üçüncü kişilerdeki hak ve Alacakları Dernek tüzel kişiliğine, Derneğin feshi ya da kapatılması halinde ise Derneğin tüm malları, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları “Caminur Mahallesi Cengiz Topel Mahallesi 44, Tarsus” adresindeki Özel Tarsus Amerikan Koleji’ne kalır. Fesih ve tasfiye işlemleri, fesih ve tasfiyeye dair kararı veren Genel Kurul aksine bir karar vermediği takdirde, son Yönetim Kurulu tarafından, “Tasfiye Kurulu” sıfatı ile ve genel hükümlere göre yürütülür.

Madde 34. DİĞER HÜKÜMLER:

Bu tüzükte aksi açıkça yazılı olmadıkça Dernek organları ile ilgili tanımlar Dernek Tüzel kişiliğine ve merkezine ilişkindir. Bu tüzükte bulunmayan hususlar da 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun derneklere ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 35. YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük, Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği tüzüğü olarak Genel Kurulun 08/02/2020 tarihli Olağanüstü toplantısında kabul edilmiştir. Dernekler Kanunu gereğince tüzüğü inceleyen makam tarafından uygunluğunun yazı ile Dernek Merkezine bildirilmesi ile yürürlüğe girer. Bu Tüzük’de belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan derneklerle ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Tüzüğün bu anılan mevzuata aykırı hükümlerinin varlığı halinde, Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 Bu tüzüğün kabul edildiği Genel Kurul Toplantısını ve yürürlüğe girmesini takiben altı ay içinde asil üyelik için Dernek ve Şube yönetimlerine başvuran doğal üyelerden tüzüğün 8. maddesinde belirtilen giriş aidatı alınmaz. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi sonrası Yönetim Kurulu, bir defaya mahsus bu uygulamayı Camia’ya duyurur.