Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Tüzüğü

Madde 1.
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı “Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği” dir. Merkezi ,Caminur mahallesinde özel Tarsus Amerikan Koleji idare binasıdır.

Madde 2.
DERNEĞİN RENKLERİ ve AMBLEMİ ve BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ:

Derneğin renkleri kırmızı ve beyazdır. Amblemi, içerisinde T.A.C. harfleri bulunan ve Milli Eğitim meşalesi bulunan oval biçimindeki rozettir.
 
Madde 3.
DERNEĞİN AMACI:

Dernegin amaci, ülkemizin Anayasal düzeninin öngördügü esaslara ve Atatürk Ilkelerine uygun olarak, üyelerine, Tarsus Amerikan Koleji, Talas Amerikan Ortaokulu, Saglik ve Egitim Vakfi Tarsus Özel Ilkögretim Ilkokuluna ve bu okullarin mezunlarina, ögrencilerine, ögretmen ve diger personeline hizmet vermek ve yardimci olmaktir.

Madde 4.
DERNEĞİN FAALİYET KONU VE ALANLARI:

Dernek amacını gerçekleştirmek için,
a-) Özel Tarsus Amerikan Koleji (Tüzük metninde bundan böyle TAC olarak anılacaktır), Talas Amerikan Ortaokulu ( Tüzük metninde bundan böyle Talas olarak anılacaktır), Sağlık ve Eğitim Vakfı Tarsus Özel İlköğretim Okulu ( Tüzükte bundan böyle Tarsus-Sev olarak anılacaktır) mezunları arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültürü ve evrensellik idealini yaymak ve geliştirmek, ülkemizin bilimsel, eğitimsel, estetik ve ahlaki düzeyini her bakımdan yükseltmeye çalışır. Buna yönelik olarak gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer vb. sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.
a-) Özel Tarsus Amerikan Koleji (Tüzük metninde bundan böyle TAC olarak anılacaktır), Talas Amerikan Ortaokulu ( Tüzük metninde bundan böyle Talas olarak anılacaktır), Sağlık ve Eğitim Vakfı Tarsus Özel İlköğretim Okulu ( Tüzükte bundan böyle Tarsus-Sev olarak anılacaktır) mezunları arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültürü ve evrensellik idealini yaymak ve geliştirmek, ülkemizin bilimsel, eğitimsel, estetik ve ahlaki düzeyini her bakımdan yükseltmeye çalışır. Buna yönelik olarak gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer vb. sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.b-) TAC, Talas ve Tarsus-Sev okulları Mezunları arasında haberleşmeyi ve iletişimi sağlamak bu okulların kamu oyundaki imajını güçlendirmek için bülten, albüm, süreli yayınlar basabilir ve dağıtabilir, web sayfası ve benzeri her türlü bilişim teknolojisine dayalı yayınlar yapabilir, iletişim platformları kurabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla radyo, televizyon kurabilir, dernek üyelerinin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.
c-) Maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin TAC ya da Tarsus-SEV okullarında öğrenimi için burslar verebilir; yine bu okullardan mezun olanlardan maddi olanakları kısıtlı ve başarılı olanlara yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak için yüksek öğrenim bursları verebilir, bu konuda gerekli dernek-içi düzenlemeleri yapabilir.
d-) TAC, Talas ve Tarsus-Sev mezunlarının sosyal,kültürel ve ekonomik durumları hakkında araştırmalar yapabilir, başarılı olanlara ödüller verebilir, ihtiyaç duyanlara gerekli maddi veya manevi yardımları yapabilir, bunların ölümü halinde varislerine yardım edebilir, bu amaçlara özgü olarak yardımlaşma sandığı ve fonları kurulabilir, bu konuda gerekli dernek-içi düzenlemeleri yapabilir.
e-) TAC ve Tarsus-Sev okullarını kalkındırmak, bina ve dershaneler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, var olanları modernleştirmek, laboratuarlarını günün teknolojik gelişimlerine uygun olarak donatmak, spor tesisleri, sanat ve kültürel tesisleri, kütüphaneler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, eğitim malzemeleri ile motorlu araç-gereçler sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütür.
f-) TAC ve Tarsus-Sev okulları öğretmenleri ve diğer personelle ilgili sosyal faaliyetler düzenleyebilir, TAC, Talas veya Tarsus SEV okullarında görev yapmış emekli öğretmenlere yardım edilebilir, öğrenciler ile toplantılar yapabilir, öğrencilerin hazırladıkları projelere maddi ve manevi katkı verebilir, sınıf-dışı eğitimleri ile ilgili olarak üyeleri ya da uzmanlar aracılığı ile öğrencilere katkıda
bulunabilir, gerekli etkinlikleri düzenleyebilir, ya da düzenlenmesine yardım edebilir.
g-) Şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir, Sağlık ve Eğitim Vakfı ile karşılıklı dayanışma içinde olabilir, bu vakfa yardım edebilir ya da bu vakıftan yardım kabul edebilir.
h-) Dernek tüzelkişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal, huzurevi, yurt ve diğer sosyal tesisler ile özel dershane açmak, ticari işletme açmak, işletmek ya da işlettirmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.ı-) Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübüne yardım edebilir, bu kulüpten yardım alabilir, TAC veya Tarsus-SEV ile ilgili sportif etkinlikleri destekleyebilir,
i-) Amacına uygun olarak benzer dernekler ya da kuruluşlar ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir, uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve amacına uygun ulusal ya da uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olabilir, gerekli izinleri almak ya da bildirimlerde bulunmak kaydıyla amacına uygun uluslararası kuruluşlara yardım edebilir ya da bunlardan yardım alabilir.
j-) Dernek yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar kurabilir ya da bunlara üye olabilir ve bu konuda Dernek Yönetim Kurulu eliyle gerekli kararları, Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümlerine göre alır ve uygular.
 
Madde 5.
SİYASET YASAĞI:

Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi dernek içinde hiçbir sebeple siyasetle uğraşılamaz.
Dernek yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyeleri siyasi partilerde aktif görev alamazlar, aldıkları taktirde O tarihten itibaren dernekteki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
 
Madde 6.
DERNEĞİN KURUCULARI:

Güner Baykal Adana cad. No: 152 Tarsus
Muvaffak Kavrar Cengiz Topel c.115/3 Tarsus
Hüseyin Sungur Anıt mah.78.sk. No: 21 Tarsus
Aydın İzgialp Gözlükule c. No:11 Tarsus
Abdullah Küçük Anıt mah. Atatürk c. Poyraz apt. No: 28 Tarsus
 
Madde 7.
ÜYELİK TÜR VE KOŞULLARI:

I-) Üyelik Türleri
a-) Doğal Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az on sekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır.Doğal üyeler, asil üye statüsünü kazanmaları koşuluyla dernek merkez ve şube organlarına seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar.b-) Asil Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişiler ile yine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerdir.
c-) Onursal Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olmamakla birlikte derneğe veya derneğin amacı maddesinde anılan okullara maddi ve manevi katkıları nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından Onursal Üyeliğe kabul edilenlerdir.
II-) Üyelik Koşulları
a-) Doğal üyelik koşullarına sahip olanlar, Dernek Yönetim Kurulu’na başvurarak, üyelik işlemlerini tamamlatmaları halinde asil üye statüsünü alırlar. Doğal üyeler, bu başvuruyu, doğal üyelik koşullarını tamamladıkları tarihten itibaren üç ay içinde yaparlar ise kendilerinden giriş aidatı alınmaz.
b-) Bir yıl içinde aidatını ödemeyen asil üyelerin üyelikleri iptal olunur. Tekrar asil üye sıfatını kazanabilmeleri için her yıl Merkez Genel Kurulunun belirleyeceği giriş aidatını ödemek zorundadır. Üç defa asil üyeliği düşen bir üyenin tekrar asil üyeliğe alınması Genel Kurul kararı gerektirir.
c-) İkamet ettiği il veya ilçe sınırları içerisinde dernek şubesi bulunan doğal üyeler ancak o şube aracılığı ile üye olmak zorundadır. Şubeler kendileri aracılığı ile dernek üyesi olanları üye oldukları tarihten itibaren 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirirler.
d- ) İkamet ettiği il veya ilçe sınırları içerisinde dernek şubesi bulunmayan doğal üyeler doğrudan Dernek Yönetim Kurulu’na başvurarak, doğrudan Derneğe üye olmak zorundadır.
e-) İkametgahını değiştiren üyeler, yeni ikamet ettikleri ilde şube varsa o şubeye, yoksa Dernek Yönetim Kurulu’na başvurarak ikametlerinin değişim tarihinden üç ay içinde müracaat ederek üyeliklerini naklederler. Bu süre içinde müracaat etmeyen üyelerin asil üyelikleri düşer ve yeniden asil üyelik hakkını kazanmak için müracaat etmeleri ve girmelik ödemeleri gerekir.
f-) Doğrudan Derneğe veya Şubeye kayıtlı tüm üyeler yasal olarak eşit olup, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu tüzükte dernek üyesi olarak yapılan tanım ve atıflar, doğrudan Derneğe ya da Şubeye kayıtlı tüm üyeler için geçerlidir.
g-)Askerlik, yurt dışı görevleri vb. durumlarda ikametlerini geçici olarak terk edenlerin üyelikleri yönetim kurulunun kararı ile askıya alınır ve en çok 2 yıl müddetle aidat ödemekten muaf tutulabilirler.
 
Madde 8.
ÜYELİĞE KABUL VE AİDAT:

Asil üyeliğe kabul için ödenmesi gereken giriş aidatı 100 ABD Doları’nın ödendiği tarihteki TCMB Efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığıdır. Asil üyelerin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ise, her yıl, 50 ABD Doları’nın ödendiği tarihteki TCMB Efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığıdır. Asil üyeler Aidatlarını her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek merkezine ödemekle yükümlüdürler.
Yıllık aidat miktarı her yıl ocak ayı içerisinde Dernek Yönetim Kurulu nun alacağı kararla yeniden belirlenir. Üniversite öğrenimine devam eden ya da dernek bursu verilen üyeler, eğitimleri sonuna kadar yıllık aidat tutarının % 50 sini öderler. Fahri üyeler aidat ödeme yükümlülüğü altında değillerdir.
 
Madde 9.
ÜYELİKTEN ÇIKMA (VE ÇIKARILMA):

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda dernekten çıkabilir. İstifasının yazılı olması şarttır.
Kanunların ve iş bu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Onur Kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar.
Onur Kurulu kararına karşı ilgili üyenin Dernek Genel Kuruluna itirazda bulunma hakkı vardır. İtiraz halinde, konu ilk yapılacak Dernek Genel Kurulu gündemine alınır ve nihai olarak karara bağlanır.
Hakkında çıkarma kararı alınan üye Genel Kurul’un konuya ilişkin kararına kadar seçme-seçilme hakkına ve Genel Kurullara ya da diğer dernek merkez ve şube organları toplantılarına katılamaz.
Onursal üyeler ile ilgili kararları Dernek Yönetim Kurulu verir. Ayrıca o yıla ait yıllık aidatını ödemeyen üyeler, yapılan ihtara rağmen bu durumlarının devamı halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile asil üyelikten çıkarılabilir. Bu konuda hakkında karar verilen üyenin Genel Kurul’a itirazda bulunma hakkı vardır.
 
Madde 10.
DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır,
a-) Giriş parası
b-) Yıllık Aidatlar
c-) Bağışlar,(Dernek amacının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),
ç-) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gelirleri,
d-) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu gelirleri,
e-) Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,
f-) Lokal, yurt, özel dershane, huzurevi vb. tesislerden elde edilecek gelirler,
g-) Eşya piyangosu, iç ve dış geziler, yemek, balo, sergi, seminer vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler,
h-) Yasaların izin verdiği diğer gelirler,
Derneğe gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 
Madde 11.
DERNEK ALACAKLARININ TAHSİLİ:

Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin, ayrılış tarihe kadar olan aidat ve hizmet karşılığı borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak yönetim kurulunun yetkisindedir.
 
Madde 12.
DERNEĞİN ORGANLARI:

a. Genel Kurul,
b. Yönetim Kurulu,
c. Denetim Kurulu
d. Onur Kurulu’ndan oluşur
.
Madde 13.
GENEL KURUL:

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içinde yönetim kurulunca tespit edilecek günde olağan, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü haller ile dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 75. madde son fıkrası hükümleri uygulanır.
 
Madde 14.
GENEL KURUL’A KATILMA:

Genel Kurula, doğrudan derneğe ve şubeye kayıtlı olan tüm dernek asil üyelerinden, toplantının yapıldığı aya kadar olan üyelik aidatını tamamen ödemiş olanlar katılır. Bu tüzükte belirtilen diğer istisnalar saklıdır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Tüzel kişi üyeler oylarını Yönetim Kurulu Başkanları veya görevlendireceği bir kişi aracılığı ile kullanırlar.
Genel Kurul’a katılma hakkına sahip tüzel kişiler, bu kişinin bilgilerini ve temsile dair, yetkili olduğuna dair belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığına sunarlar.
 
Madde 15.
GENEL KURULA ÇAĞRI:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak asil üyeler en az on beş gün önceden, herhangi bir yayın organında, günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrı aynı zamanda TAC elektronik posta grubu aracılığı ile internet ortamında da tekrarlanır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.
Toplantı başka bir sebeple yeniden geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı yayın organında ve TAC elektronik posta grubu aracılığı ile internet ortamında ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Madde 16.
GENEL KURUL TOPLANTISINDA YETER SAYI VE USUL:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanların, 1/10’u tarafından görüşülmesi yazı İle istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Genel Kurullarda kararlar bu tüzükte yazılı kısıtlamalar baki kalmak şartıyla çoğunlukla alınır.
Genel Kurul Tutanağı en geç 30 gün içinde yönetim kurulunca ilgili makamlara sunulur.
 
Madde 17.
GÜNDEM:

A. Olağan olarak toplanan Genel Kurulun gündemi aşağıdaki konuları kapsar:
a. Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ait raporun ve bilançonun okunması,
b. Denetim Kurulu raporunun okunması,
c. Okunan raporların ve Yönetim Kurulu faapyetlerinin tartışılması,
d. Dernek organlarının seçimi,
e. Yeni bütçe ve faapyet raporunun müzakere ve kabulü,
f. Dernek geprinin kuruluş maksatlarına göre dağıtım esas ve nispetlerinin tespiti,
g. Üyelerin dileklerinin dinlenmesi ve tespiti,
h. Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca gündeme konulan diğer konular,
B. Olağanüstü Genel Kurullarda toplantı gündeminde değişiklik yapılmaz.
 
Madde 18.
TÜZÜK DEĞİŞTİRME TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI:

Tüzük değiştirmeye dair Genel Kurulca karar alınabilmesi için birinci toplantıda, genel kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması gerekir. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda genel kurula katılma hakkına sahip en az 35 dernek üyesinin hazır bulunması gerekir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 
Madde 19.
GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:

Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:
a. Dernegin organlarini seçmek ve görevden almak
b. Dernek tüzügünü degistirmek,
c. Yönetim ve Denetim Kurullari raporlarinin görüsülmesi ,yönetim kurulunun ibra edilmesi,
ç. Yönetim Kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüpaynen veya degistirilerek kabul edilmesi,
d. Dernek için gerekli tasinmaz mallarin satilmasi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
e. DerneklerKanunu, Tüzük ve ilgili mevzuatin gerektirdigi ve kapsadigi konularda yapilmasi
gereken diger görevleri yerine getirmek,
f. Dernegin feshine ve mallarin tasfiyesine karar vermek.
 
Madde 20.
YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 
Madde 21.
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin, kanunlar, tüzük ve genel kurul kararları dairesinde yönetilmesi, yönetim kuruluna aittir.
Yönetim kurulu, üyelerin lokal ve dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlarda yararlanabileceklerini düzenleme yetkisine haizdir.
Bu hususlar dışında yönetim kurulu, özellikle:
a. Derneği temsil etmek,
b. Şube ve temsilcilik açılmasına veya kapatılmasına karar vermek, şube kurucularını ve temsilcileri belirlemek ve onları yetkilendirmek, platformlara katılma ya da kurma kararlarını almak 5253 sayılı Kanun ve tüzük hükümlerine aykırı hareket eden şube yönetim kurullarını görevden almak,
c. Derneğin defterlerini tutmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d. Derneğin ve lokalin genel hizmetlerinde görevlendirilecek personelin tayini, işlerine son verilmesi ile bunlara ödenecek veya diğer zaruri giderlerin miktarını tespit etmek,
e. Dernek iç işleyişine ilişkin ve 5253 sayılı Yasa ile dernek tüzüğüne aykırı olmayan yönetmelikleri çıkarmak, değiştirmek ya da iptal etmek.
f. Yılda en az iki kere olmak üzere, yer, saat ve gündemini önceden belirleyerek Şube başkanları ve temsilciler ile birlikte genel değerlendirme ve koordinasyon toplantılarını gerçekleştirmek,
g. Onur Kurulu’nun aldığı disiplin kararlarını uygulamak ve görüşlerini değerlendirmek,
h. Tüzüğün, mevzuatın ve Dernek Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, taşınmaz malları idare etmek, gibi görev ve yetkilerle teçhiz edilmiştir. Yönetim Kurulu bu yetkilerin bir kısmını, bir ya da birkaç üyesine münferiden ya da müştereken kullanmak üzere devredebilir.
 
Madde 22.
YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:

Yönetim Kurulu,seçimini izleyen ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir sekreter üye seçer. Yönetim Kurulu’nda bu tüzükle belirlenen ünvanlara sahip üyelerin dernekle ilgili hangi özel görevleri üstleneceği, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları Baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahlarını en geç otuz Gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
 
Madde 23.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA USUL:

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları en az üç üyenin bulunmasıyla açılır ve kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde boşalan yerlere sırada olan yedek üye çağrılır.
 
Madde 24.
DENETİM KURULU:

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun hesapları ile dernek yönetiminin kanun, tüzük ve Genel Kurul kararları içerisinde yürütülüp yürütülmediğini gözlemek üzere gizli oyla seçilen üç üyeden meydana gelir.
Denetim Kuruluna ayrıca üç de yedek üye seçilir.
Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.
Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az üç ayda bir defa denetlemek zorundadır. Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde ve yönetimde gördüğü aksaklıkları veya dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu başkanına verebilir.
Denetim Kurulu başkan ve üyeleri her zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilir. Ancak alınacak kararlarda oy veremezler. Denetim Kurulu Genel Kurula görevlerinin sonucu hakkında müşterek imzalı bir rapor verir.
 
Madde 25.
ONUR KURULU:

Onur Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere dernek asil üyeleri arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Bu kurula asillerden sonra aldıkları oy sırasına göre beş yedek üye seçilir. Onur kurulu asil üyeleri seçilmelerini takip eden 5 gün içinde kendi aralarında bir başkan ve bir sözcü seçerler.
Onur Kurulu tarafından disiplin cezası verilen üyeler onur kuruluna seçilemezler. Onur Kurulu çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Asil üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu takdirde boşalan üyelik sırasıyla yedek üyeler tarafından doldurulur. Toplantı ve karar tutanaklarının onaylı bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.
 
Madde 25-A.
ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Onur Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
A)- Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, TAC li olma bilincinin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmak,
B)- Dernekler kanunun yasakladığı fiilleri işleyen veya Dernek tüzüğü hükümlerine aykırı hareket eden veya dernek üyelik vakar ve şerefine uymayan fiil ve hareketlerde bulunan veya dernek üyelerine yönelik suç işleyen dernek üyeleri hakkında disiplin cezası kararları vermek.
C)- Dernek Disiplin ve Takdir Kurallarına dair İç Yönetmeliği hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak, bu iç yönetmelikle ilgili değişiklik teklifinde bulunmak.
D)- Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek
 
Madde 25-B.
ONUR KURULU’NUN ÇALIŞMASI:

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından ilk kez seçilmesini takiben iki ay içerisinde çalışma ve karar alma yöntemi konusunda bir iç yönetmelik hazırlar ve bunu onay için Yönetim Kuruluna sınar. İç Yönetmelik bu Dernekler Yasası ve bu Tüzük’e aykırı hükümler taşıyamaz. Bu iç yönetmeliğin değişmesinde de aynı usul uygulanır.
 
Madde 26.
ŞUBELER:

Şube açılması kararı üzerine yönetim kurulu tarafından seçilecek en az üç kişilik bir kurucu heyet kanuni formaliteyi yerine getirmekle görevlendirilir. Bu heyet üyelerinin en az 6 aydan beri o yerde ikamet etmesi şarttır. Bu kurucu heyet mahallin en büyük mülki amirliği nezdinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince şube kuruluş işlemlerini yerine getirirler.
Şubeler, kayıtlı üyelerinin çoğunluğu ile toplanacak ilk genel kurul toplantısına kadar bu kurucu heyet tarafından temsil ve idare olunur. Şubeler kuruldukları mülki alan içerisinde, bu tüzüğün 4.Maddesinde yazılı bulunan Derneğin amaç ve faaliyet konularını yerine getirebilirler.
Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurt dışında da şube açılmasına karar verebilir. Bu konuda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Madde 27.
ŞUBE ORGANLARI:

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu, şube organlarıdır.
Şube genel kurulları bu tüzük gereğince ilgili şubeye üye olmuş dernek asil üyelerinden oluşur. Şube genel kurulları en geç iki yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. Şube yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporları ile genel kurul kararının bir suretini 15 gün içinde merkeze gönderir. Genel Kurul, şube organlarını seçme ve görevden alma, ibraları hakkında karar verme, şube bilançosu ve hesabı hakkında nihaikararları verme, gelecek döneme ait şube tahmini bütçesini oylama, ayrıca 5253 sayılı Yasa ve bu tüzüğün şube genel kurullarına verdiği diğer yetkilere sahiptir.
Şube yönetim kurulları 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu seçimi takip eden ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçer. Şube yönetim kurulları tüzük hükümleri dahilinde, kuruldukları mülki idare alanı sınırları içinde faaliyet gösterirler ve şubeyi temsil ederler. Bu çerçevede şube defter ve kayıtlarını tutmak, şube gelirlerini toplamak, şubeye ait harcamaları yapmak, şubeye kayıtlı üyelere karşı derneğin amaç ve faaliyet konusuna giren konularda dernek yönetim kuruluna yardımcı olmak, Yasa, dernek tüzüğü ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri ifa etmekle, Şube yönetim kurulu yükümlüdür.
Şube denetim kurulları 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube denetim kurulları tüzük hükümleri dahilinde, şube defter ve kayıtlarını denetler ve bu konuda Şube Genel Kurulu’na sunulmak üzere bir rapor hazırlar. Şube denetim kurulları Yasa ve dernek tüzüğü tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirir.
Şube genel kurulu kararına da dernek yönetim kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara ilgili şube organlarınca uyulur. Tüzük hükümlerine aykırı faaliyette bulunan şube yönetim kurulunun görevine dernek yönetim kurulu tarafından son verilerek yerine yeni bir kurucu heyet seçilir ve derhal şube genel kurulu toplantıya çağrılarak yeni yönetim kurulu seçimine gidilir. Bu karara karşı, görevden alınan yönetim kurulunun doğrudan yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
Şube organlarının toplantı yeter ve karar sayısı, çağrı, zamanı, gündemi vb. konularda, bu tüzükte Dernek organları için yazılı hususlar aynen uygulanır.
 
Madde 28.
ŞUBELERİN TABİİ OLACAĞI HÜKÜMLER VE KOORDİNASYON:

Şubeler, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü hükümlerine tabiidir. Dernek Yönetim Kurulu, tüm şubelerin birlik ve beraberlik içinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve dernek ana tüzüğüne göre faaliyet göstermelerini denetler. Dernek Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulları, yılda en az iki kere olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih, yer ve gündemle toplanarak, derneğin faaliyetlerine ilişkin olarak koordinasyon kararlarını alırlar. Dernek ve şube organları faaliyetlerini bu kararlar ile uyumlu bir biçimde yürütürler. Dernek Yönetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde şube genel kurullarına gözlemci gönderir.
 
Madde 29.
ŞUBELERİN GELİR KAYNAKLARI VE BÜTÇESİ:

Şubelerin gelir kaynakları şunlardır.
a-) Şubeye kayıtlı üyelerin ilgili takvim yılı içinde Derneğe ödedikleri giriş ödentileri ve aidatların % 10’u
b-)Şubece düzenlenen yemek, gezi, seminer vb. ile yapılan bülten vb. yayımlardan elde edilen gelirler
c-)Şubenin malvarlığından elde edilen gelirler
d-) Gerektiğinde ve Dernek Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak Dernek bütçesinden aktarılabilecek ödenekler
e-) Bağış ve yardımlar
f-) Diğer gelirler
Şubeler 6 ayda bir gelir ve giderlerine ait bilgileri Dernek Yönetim Kurulu’na bildirirler. Şubeler, kendi genel kurullarının onayladığı bütçeleri ve yıllık hesapları, genel kurulu izleyen 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na gönderirler. Dernek Yönetim Kurulu aidat ve giriş ödentilerinden, Şubenin payına düşen kısmı, talep halinde aynı takvim yılı içindeki Nisan ve Ekim aylarında Şube’ ye öder.
 
Madde 30.
TEMSİLCİLİKLER:

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ya da dış ülkelerde Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube bulunmayan yerlerde temsilcilikler açılabilir. Bu halde Dernek Yönetim Kurulu temsilcilik açılacak yerde, dernek asil üye olma şartlarına haiz bir kişiyi temsilci olarak atar.
Temsilcilikler bulunduğu yerdeki dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışır, doğal üyelerin kaydını tutar, asil üyelik taleplerini Dernek Yönetim Kuruluna yönlendirir ve Dernek Koordinasyon toplantılarına katılır. Temsilcilikler için Dernek Yönetim Kurulu, Dernek bütçesinin % 5’ini geçmemek üzere ve temsilciliğin masraflarını karşılamak için ödenek ayırabilir.
 
Madde 31.
DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ:

Şubelerin feshi halinde, şubelerin tüm malları, üçüncü kişilerdeki hak ve Alacakları dernek merkezine, derneğin feshi halinde ise derneğin tüm malları, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları Özel Tarsus Amerikan Kolejine kalır.
 
Madde 32.
DİĞER HÜKÜMLER:

Bu tüzükte aksi açıkça yazılı olmadıkça Dernek organları ile ilgili tanımlar Dernek Tüzel kişiliğine ve merkezine ilişkindir. Bu tüzükte bulunmayan hususlar da 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun derneklere ilişkin hükümleri uygulanır.
 
Madde 33.
YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük, Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği tüzüğü olarak Genel Kurulun 13/02/2005 tarihli Olağan toplantısında kabul edilmiştir. Dernekler Kanunu gereğince tüzüğü inceleyen makam tarafından uygunluğunun yazı ile Dernek Merkezine bildirilmesi ile yürürlüğe girer.
Geçici Madde
Bu tüzüğün kabul edildiği Genel Kurul Toplantısını takiben altı ay içinde asil üyelik için Dernek ve Şube yönetimlerine başvuran doğal üyelerden ve yine aynı sürede üyelik için baş vuracak tüzel kişilerde tüzüğün 8. maddesinde belirtilen giriş aidatı alınmaz. Genel Kurulu takiben seçilecek ilk Yönetim Kurulu, bir defaya mahsus bu uygulamayı kamuya duyurur.